Facial mushroom Guasha
Facial mushroom Guasha
Facial mushroom Guasha
Facial mushroom Guasha
Facial mushroom Guasha
Facial mushroom Guasha
Facial mushroom Guasha
Facial mushroom Guasha
Facial mushroom Guasha
Facial mushroom Guasha
Facial mushroom Guasha

Facial mushroom Guasha

Regular price
$14.00
Sale price
$14.00


  • Mushroom shape guasha 
  • Aventurine, Rose Quartz, Topaz, Baiyu(white jade)